Provozní podmínky

 1. Používáním služeb Novopackého internetu se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na internetu.
 2. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 3. Provozovatel bude zasílat uživatelům informace v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služeb.
 4. Stisknutím tlačítka "Založit uživatele" v registračním formuláři, potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými níže.
 5. Veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.
 6. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 8. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb Novopackého internetu.
 9. Provozovatel má právo ze služby Novopackého internetu odstranit uživatelský účet:
  • jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti).
  • pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby
  • který je používán pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.) nebo virů
  • pokud budí dojem, že Uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba
  • který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služby Novopackého internetu
 10. Registrací dává uživatel souhlas se zasíláním informací Města Nová Paka prostřednictvím uvedeného e-mailu.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služby Novopackého internetu, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb. Uživatel bude s dostatečným předstihem o připravovaných změnách informován prostřednictvím elektronické pošty.
 12. Uživatelský účet je po 3 měsících nečinnosti (nepřihlášení) zrušen.
©2006 MÚ Nová Paka
Stránky vytvořila firma TPC spol. s r.o.